Privacyverklaring

Stroomlijn Psychologie, gevestigd aan Wilhelminapark 3, Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoonsgegevens
Stroomlijn Psychologie verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van de diensten van Stroomlijn Psychologie en/of omdat je deze zelf hebt verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Huisarts
 • Polisnummer zorgverzekeraar
 • Eventuele overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt in het cliëntenportaal, correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
Stroomlijn Psychologie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Informatie over je geestelijke gezondheid, waaronder diagnoses, behandelplan, vragenlijsten en voortgang van de therapie.
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • ID-nummer

 

Doel verwerking persoonsgegevens
Stroomlijn Psychologie verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Je te kunnen (beeld)bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken ten behoeve van de behandeling

 

Bewaartermijn
Stroomlijn Psychologie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en minimaal zo lang als wettelijk is vastgelegd. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: je dossier wordt na beëindiging van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijke verplichte bewaartermijn (15 jaar) en daarna vernietigd.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Stroomlijn Psychologie deelt je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met de organisaties die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens.

Daarnaast verstrekt Stroomlijn Psychologie je persoonsgegevens aan andere derden. Dit wordt alleen gedaan met jouw nadrukkelijke toestemming. Zo zijn psychologiepraktijken voor verzekerde zorg verplicht om aan uw huisarts te rapporteren.

Uitwisseling van gegevens met derden vindt uitsluitend plaats wanneer bij Stroomlijn Psychologie een door jou getekende schriftelijke verklaring wordt ingediend van de opvragende partij. De uitgaande informatie wordt voor verzending eerst met jou besproken.

Op een aantal momenten (in de intakefase, tijdens of bij afsluiting van de behandeling) wordt je verzocht vragenlijsten in te vullen om o.a. je klachten en de veranderingen hiervan in beeld te brengen en te documenteren. Hiertoe zijn psychologiepraktijken verplicht door de zorgverzekering.

De uitkomsten hiervan worden door de behandelaar vertrouwelijk behandeld en toegevoegd aan je dossier. De zorgverzekering eist echter een geanonimiseerde versie van de data over te dragen aan het Digitale Informatie Systeem (DIS).

Verder eisen sommige zorgverzekeraars dat de diagnose waarvoor je bent behandeld samen met de afrekening via VECOZO aan je dossier bij de zorgverzekeraars wordt toegevoegd.

Je hebt echter de mogelijkheid een privacy document te tekenen waardoor er aan de zorgverzekeraar geen diagnose wordt doorgegeven. Indien je dit wil kun je deze hier downloaden, invullen en via het portaal opsturen naar je behandelaar. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stroomlijn Psychologie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Stroomlijn Psychologie van jou beschikt in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Stroomlijn Psychologie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Klik dan hier.  

 

Beveiliging persoonsgegevens
Stroomlijn Psychologie neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, neem dan contact op via stroomlijn@onlinepsychologie.nl.